PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ

PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ

Vzhledem k mnoha příležitostem a rizikům představovaným Internetem jsme vypracovali několik rámcových podmínek, jak pro Vaši tak i pro naši ochranu, a žádáme Vás o jejich dodržování.

1. Osobní údaje

Pokud se týče zpracování Vašich osobních údajů, seznamte se prosím s naší Politikou ochrany soukromí.

2. Aktualizace podmínek používání

Kvůli neustálým technickým a právním inovacím musíme čas od času měnit nebo aktualizovat stávající podmínky používání. Zkontrolujte prosím pokaždé, než použijete naši webovou stránku, kdy byla zaznamenána poslední verze podmínek na webovou stránku. Nejnovější záznam byl v dubnu 2013.

3. Autorské právo, ochranné známky a jiná práva duševního vlastnictví

Celý obsah naší webové stránky, včetně textů, obrázků, grafických znázornění, audio a video souborů, je, není-li výslovně uvedeno jinak, autorskoprávně chráněn. Tento autorskoprávně chráněný obsah může být bez našeho výslovného svolení využit pouze pro osobní potřeby fyzických osob, které tím nesledují dosažení přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu. Jakékoliv změny, překlady, úpravy či zpracování uvedeného obsahu však vždy vyžadují předchozí písemný souhlas společnosti Beiersdorf AG.

Nepovolené užívání či zneužívání jakékoliv registrované ochranné známky či loga spol. Beiersdorf AG je zakázáno.

Vezměte prosím na vědomí, že zásah do našich autorských práv či jiných práv duševního vlastnictví může mít občanskoprávní či trestněprávní následky.

4. Vyloučení odpovědnosti

Tato webová stránka je určena pro osoby s trvalým bydlištěm na území České republiky a řídí se platnými zákony České republiky. Materiály obsažené na této stránce týkající se výrobků či služeb, nebo jakékoliv jiné informace, nesmějí být užívány mimo výše uvedenou jurisdikci. 

Vynaložili jsme maximální úsilí při sestavování a ověřování údajů, které jsou obsahem těchto stránek. Bohužel však nemůžeme garantovat jejich naprostou aktuálnost, přesnost či úplnost.

Tyto webové stránky obsahují hypertextové odkazy na stránky provozované třetími osobami. Společnosti Beiersdorf AG není znám obsah uvedených stránek a nemůže tedy převzít odpovědnost za soulad těchto stránek s právními předpisy. Přesto však společnost Beiersdorf AG odstraní jakýkoliv odkaz či informaci, dozví-li se průkazně o tom, že v souvislosti s ní dochází k porušování platných zákonů.

Účelem této stránky je poskytovat informace obecného charakteru a v žádném případě proto nemůže nahradit medicínské či jinak odborné informace. Chcete-li získat takové odborné informace, kontaktujte prosím svého lékaře. Beiersdorf AG nemůže přijmout odpovědnost za jakékoliv činnosti prováděné na základě informací obsažených na těchto webových stránkách.

Užívání této webové stránky a stahování dat z ní se děje čistě na riziko uživatele. Společnost Beiersdorf AG nemůže převzít odpovědnost za jakoukoliv škodu, týkající se zejména uživatelových souborů, hardwaru a/nebo softwaru, k níž dojde v důsledku užívání těchto stránek. Tím však není vyloučena odpovědnost za jednání v úmyslu či hrubé nedbalosti.

5. Závěrečná ustanovení

V případě, že se kterékoliv ustanovení těchto podmínek ukáže být protiprávním, neplatným či nevynutitelným, není tím dotčena platnost a vymahatelnost jakéhokoliv jiného ustanovení.

Chcete-li nahlásit jakýkoliv protiprávní obsah na našich webových stránkách, neváhejte nás kontaktovat.

Beiersdorf AG
Unnastr. 48
20253 Hamburg
Německo
Telefon: +49 (0)40 - 4909- 0

Beiersdorf spol. s r.o.
se sídlem Praha 5, Pekařská 16
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, v oddílu C, vložka 16933
IČ: 48117099